Taakgroepen Taakgroepen
Zendingscommissie
De zendingscommissie heeft als hoofddoel de benodigde gelden bijeen te brengen voor
het missionair aandeel buitenland.
De meeste gemeenteleden storten een vaste jaarlijkse bijdrage. Daarnaast worden er een aantal zendingscollectes gehouden in kerkdiensten. Drie diensten (voor- en najaar en pinksterdienst) hebben een zendingskarakter, zodat ook de gemeente erbij betrokken wordt. Deze diensten worden met de voorganger voorbereid. Hierbij kunnen ook gasten worden uitgenodigd die een bepaald onderwerp toelichten.
Contactpersoon:
de heer Romke Schaap
e-mail: schaap290(at)zonnet.nl
tel: 0514- 591549

 
Zangdienstcommissie
Er worden 2 à 3  zangdiensten per jaar gehouden. Het zijn avonddiensten met als motto: ”Sjonge yn ’e Karmel”. Per dienst kan een subthema worden bepaald. Het zingen wordt afgewisseld met gedichten of een korte meditatie.
Er worden Nederlandse en Friese lederen gezongen uit het Liedboek voor de kerken, de bundel van Johannes de Heer of  Opwekkingsbundels. Soms is er ook een instrumentaal muzikaal intermezzo.
Contactpersoon:
Mevr. Sietske de Groot-Schaap
e-mail: sietskedegroot(at)hotmail.com
 tel: 0514-591590

 
Commissie liturgisch bloemschikken
Voor speciale zondagen en bijzondere kerkelijke perioden worden er liturgische bloemschikkingen geplaatst in het liturgisch centrum in de kerk.
Tijdens de kerst- en paasprojecten wordt de schikking gemaakt in overleg met de predikant en aan de hand van materiaal vanuit de landelijke kerk. Dit geldt ook voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens de diensten en in het kerkblad wordt uitleg gegeven over de bloemschikking. De schikking wordt verzorgd door een groep vrijwilligsters die dit op franciscaanse wijze realiseren. D.w.z. zoveel mogelijk bloemen, takken en planten uit de natuur. Daarnaast worden door de vrijwilligers van de bloemendienst wekelijks de bloemen in de zondagse eredienst verzorgd. De bloemen worden na de dienst met een groet van de gemeente naar gemeenteleden gebracht bij vreugde of verdriet.
Foto's kunt u bekijken bij de tab "Fotoalbum"
Contactpersoon:
Mevr.Etty Schaap-Gerbrandy
e-mail: schaap31(at)zonnet.nl
tel: 0514- 591427

 
Raad van Kerken
De Raad van Kerken in Woudsend is een samenwerkingsverband van de plaatselijke kerken: de r.k. parochie en de protestantse gemeente.
Met behoud van ieders zelfstandigheid en eigenheid geven zij hierin gestalte aan de oecumene binnen de dorpsgemeenschap en trachten zij hun gezamenlijke verantwoordelijkheid waar te maken voor de samenleving in Woudsend, Indyk, Ypecolsgea, Smallebrêgge, Koufurderrige en daarbuiten.
Contactpersoon:
de heer Gerrit Roodhof
e-mail: gbroodhof(at)home.nl
tel : 0514-591785

 
Beamteam
Na de verbouwing van de kerk in 2008/2009 is het mogelijk om in de kerkdiensten de beamer te gebruiken om de liturgie of informatie te projecteren. Er is een “beamteam” van ongeveer 10 gemeenteleden, jong en oud. Het beamteam-lid, dat volgens het rooster aan de beurt is, ontvangt van de predikant de liturgie voor de betreffende eredienst.
Deze liturgie wordt in het programma Power Point uitgewerkt. De predikant heeft de laatste controle over de presentatie, waarna deze in de kerk eerst wordt uitgeprobeerd. Degene die de presentatie gemaakt heeft bedient op zondag ook de knoppen en zorgt na afloop dat alles wordt opgeruimd en de laptop wordt doorgegeven aan degene die de keer erna de presentatie verzorgt.
Er zijn vaste afspraken over het maken van de presentatie, het beamteam heeft hiervoor een korte cursus gevolgd. Aan gastvoorgangers wordt gevraagd hun liturgie digitaal aan te leveren en gebruik te maken van de multimediale middelen van onze kerk.
Contactpersoon: 
de heer Rob Bosman 
e-mail: beamteampknwoudsend(at)gmail.com
tel: 0514-850710

 
Service voor Senioren 'Graag Gedaan'
Service voor Senioren doet graag kleine klusjes van allerhande aard bij senioren. Een aantal keer per jaar wordt er een 'Repair Café' georganiseerd in it Reidhintsje (data kunt u vinden in de Activiteiten Agenda). Dan kunt u zich melden met defecte apparatuur, maar ook met bijvoorbeeld kapotte kleding. Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. J.Bobbink (591847 of 06-25157225)
 
Redactie kerkblad
Schriftelijke informatie ontvangen gemeenteleden door middel van het kerkblad “Rondom de Karmel”, dat 11 keer per jaar verschijnt.
Redactieadres:
mevr. Maaike de Groot
e-mail: kerkbladwoudsend(at)home.nl
tel: 0514-591992

 
Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds wordt beheerd door een commissie die geld inzamelt voor een van te voren vastgesteld doel. Eén keer per kwartaal worden de verjaardagsbussen geleegd. De totale kwartaalopbrengst wordt steeds in het kerkblad bekend gemaakt.
Contactpersoon:
Mevr. Willy de Jong 
tel: 0514-591704
 
Concertcommissie
In Woudsend willen we als kerk naar buiten treden. Dat proberen we op verschillende manieren vorm te geven, bijvoorbeeld door concerten in De Karmel. Daarvoor is er een concertcommissie ingesteld.
Naast een Kerstconcert en een Passieconcert vinden in De Karmel per jaar meestal nog enkele muzikale optredens plaats.
Foto's kunt u bekijken bij de tab "Fotoalbum"
Contactpersoon:

mevr. Jolly van Hijum
e-mail: mensenorganisatie(at)planet.nl
tel: 0514-591765

 
Geldwervingscommissie
Deze commissie vindt zijn oorsprong in de tijd dat er geld moest worden ingezameld om de verbouwing van de kerk te kunnen bekostigen. Voorlopig blijft de commissie nog actief en organiseert jaarlijks een actie in Woudsend, zoals b.v. de kerstkaartenactie in november 2013.
Contactpersoon:
de heer Bendiks Okma
e-mail: bw.okma(at)hetnet.nl
tel: 0514-591535

 
terug