Taakgroepen Taakgroepen
Zendingscommissie
De zendingscommissie heeft als hoofddoel de benodigde gelden bijeen te brengen voor
het missionair aandeel buitenland.
De meeste gemeenteleden storten een vaste jaarlijkse bijdrage. Daarnaast worden er een aantal zendingscollectes gehouden in kerkdiensten. Drie diensten (voor- en najaar en pinksterdienst) hebben een zendingskarakter, zodat ook de gemeente erbij betrokken wordt. Deze diensten worden met de voorganger voorbereid. Hierbij kunnen ook gasten worden uitgenodigd die een bepaald onderwerp toelichten.
Contactpersoon:
de heer Romke Schaap
e-mail: schaap290(at)zonnet.nl
tel: 0514- 591549

 
Zangdienstcommissie
Er worden 2 à 3  zangdiensten per jaar gehouden. Het zijn avonddiensten met als motto: ”Sjonge yn ’e Karmel”. Per dienst kan een subthema worden bepaald. Het zingen wordt afgewisseld met gedichten of een korte meditatie.
Er worden Nederlandse en Friese lederen gezongen uit het Liedboek voor de kerken, de bundel van Johannes de Heer of  Opwekkingsbundels. Soms is er ook een instrumentaal muzikaal intermezzo.
Contactpersoon:
Mevr. Sietske de Groot-Schaap
e-mail: sietskedegroot(at)hotmail.com
 tel: 0514-591590

 
Commissie liturgisch bloemschikken
Voor speciale zondagen en bijzondere kerkelijke perioden worden er liturgische bloemschikkingen geplaatst in het liturgisch centrum in de kerk.
Tijdens de kerst- en paasprojecten wordt de schikking gemaakt in overleg met de predikant en aan de hand van materiaal vanuit de landelijke kerk. Dit geldt ook voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens de diensten en in het kerkblad wordt uitleg gegeven over de bloemschikking. De schikking wordt verzorgd door een groep vrijwilligsters die dit op franciscaanse wijze realiseren. D.w.z. zoveel mogelijk bloemen, takken en planten uit de natuur. Daarnaast worden door de vrijwilligers van de bloemendienst wekelijks de bloemen in de zondagse eredienst verzorgd. De bloemen worden na de dienst met een groet van de gemeente naar gemeenteleden gebracht bij vreugde of verdriet.
Foto's kunt u bekijken bij de tab "Fotoalbum"
Contactpersoon:
Mevr.Etty Schaap-Gerbrandy
e-mail: schaap31(at)zonnet.nl
tel: 0514- 591427

 
Raad van Kerken
De Raad van Kerken in Woudsend is een samenwerkingsverband van de plaatselijke kerken: de r.k. parochie en de protestantse gemeente.
Met behoud van ieders zelfstandigheid en eigenheid geven zij hierin gestalte aan de oecumene binnen de dorpsgemeenschap en trachten zij hun gezamenlijke verantwoordelijkheid waar te maken voor de samenleving in Woudsend, Indyk, Ypecolsgea, Smallebrêgge, Koufurderrige en daarbuiten.
Contactpersoon:
de heer Gerrit Roodhof
e-mail: gbroodhof(at)home.nl
tel : 0514-591785

 
Beamteam
Na de verbouwing van de kerk in 2008/2009 is het mogelijk om in de kerkdiensten de beamer te gebruiken om de liturgie of informatie te projecteren. Er is een “beamteam” van ongeveer 10 gemeenteleden, jong en oud. Het beamteam-lid, dat volgens het rooster aan de beurt is, ontvangt van de predikant de liturgie voor de betreffende eredienst.
Deze liturgie wordt in het programma Power Point uitgewerkt. De predikant heeft de laatste controle over de presentatie, waarna deze in de kerk eerst wordt uitgeprobeerd. Degene die de presentatie gemaakt heeft bedient op zondag ook de knoppen en zorgt na afloop dat alles wordt opgeruimd en de laptop wordt doorgegeven aan degene die de keer erna de presentatie verzorgt.
Er zijn vaste afspraken over het maken van de presentatie, het beamteam heeft hiervoor een korte cursus gevolgd. Aan gastvoorgangers wordt gevraagd hun liturgie digitaal aan te leveren en gebruik te maken van de multimediale middelen van onze kerk.
Contactpersoon: 
de heer Rob Bosman 
e-mail: beamteampknwoudsend(at)gmail.com
tel: 0514-850710

 
Service voor Senioren 'Graag Gedaan'
Service voor Senioren doet graag kleine klusjes van allerhande aard bij senioren. Een aantal keer per jaar wordt er een 'Repair Café' georganiseerd in it Reidhintsje (data kunt u vinden in de Activiteiten Agenda). Dan kunt u zich melden met defecte apparatuur, maar ook met bijvoorbeeld kapotte kleding. Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. J.Bobbink (591847 of 06-25157225)
 
Redactie kerkblad
Schriftelijke informatie ontvangen gemeenteleden door middel van het kerkblad “Rondom de Karmel”, dat 11 keer per jaar verschijnt.
Redactieadres:
mevr. Maaike de Groot
e-mail: kerkbladwoudsend(at)home.nl
tel: 0514-591992

 
Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds wordt beheerd door een commissie die geld inzamelt voor een van te voren vastgesteld doel. Eén keer per kwartaal worden de verjaardagsbussen geleegd. De totale kwartaalopbrengst wordt steeds in het kerkblad bekend gemaakt.
Contactpersoon:
Mevr. Willy de Jong 
tel: 0514-591704
 
Concertcommissie
In Woudsend willen we als kerk naar buiten treden. Dat proberen we op verschillende manieren vorm te geven, bijvoorbeeld door concerten in De Karmel. Daarvoor is er een concertcommissie ingesteld.
Naast een Kerstconcert en een Passieconcert vinden in De Karmel per jaar meestal nog enkele muzikale optredens plaats.
Foto's kunt u bekijken bij de tab "Fotoalbum"
Contactpersoon:

mevr. Jolly van Hijum
e-mail: mensenorganisatie(at)planet.nl
tel: 0514-591765

 
Geldwervingscommissie
Deze commissie vindt zijn oorsprong in de tijd dat er geld moest worden ingezameld om de verbouwing van de kerk te kunnen bekostigen. Voorlopig blijft de commissie nog actief en organiseert jaarlijks een actie in Woudsend, zoals b.v. de kerstkaartenactie in november 2013.
Contactpersoon:
de heer Bendiks Okma
e-mail: bw.okma(at)hetnet.nl
tel: 0514-591535

 
 
commissie restauratie orgel commissie restauratie orgelNu de subsidie van het ministerie is toegekend voor de restauratie van het orgel is er een commissie samengesteld door het College van kerkrentmeesters.
 Voorzitter :  de heer H.de Vries     tel  06 53761162
 College    : de Heer Johannes Veenstra
 Notulist/administratie : de heer Gabe Schuitema

De zaken zijn in gang gezet, met als orgeladviseur de heer Theo Jellema.
Inmiddels zijn de offerte's aangevraagd bij een aantal restauratiebedrijven,en is er gestart met de fondsen aan te schrijven welke ons financieel willen steunen om dit project te kunnen realiseren.
Inmiddels is er een brochure gemaakt en een begeleidende brief ,tezamen met het restauratieplan verstuurd aan diverse fondsen en instellingen voor steunaanvraag/gift. We komen nog ca. € 47.000,-- tekort om de gehele restauratie te kunnen uitvoeren. Met het benaderen van de diverse fondsen en instellingen hopen we het tekort  in te lopen.
Van het verdere verloop houden we u op de hoogte.

Hallo allen, even de stand van zaken betreffende de subsidieaanvragen bij de diverse fondsen en stichtingen, aangaande restauratie orgel de Karmel.
 
Van de 60 aangeschreven fondsen hebben er tot nu toe 17 negatief gereageerd. Er zijn van 15 fondsen reacties,  c.q. in behandeling. Van de resterende fondsen moeten we nog een antwoord/reactie van ontvangen.
Van de toegezegde fondsen welke positief hebben gereageerd is nu een bedrag van € 18.200,-- toegezegd, zodat er nog een tekort is van € 27.972,-- op het totale restauratieplan.
 
We zijn nog bezig met het ontwikkelen van een “geld-thermometer”, zodat ook de gemeenteleden en bezoekers/ toeristen
in de hal van de kerk kunnen zien hoe de stand van zaken is, en ze eventueel in de daar aanwezige collectebus hun donatie kunnen doen.
 
We houden goede moed, en houden jullie op de hoogte .
 
Vr.gr. Hayo de Vries.

Vervolg per datum 30 april:

Diverse fondsen hebben weer bijgedragen aan het saldo. Het tekort is nu nog : € 6.500,-- . Dit gaat de goede kant op. We wachten nog op diverse toezeggingen van aangeschreven fondsen.

augustus 2016.
De financieen zijn rond en de restauratie is aangevangen. Het gehele orgel is ontmanteld en voor herstel en restauratie vervoerd naar de werkplaatsen van Bakker en Timmenga te Leeuwarden.

Even een berichtje over de voortgang van de orgelrestauratie.
Afgelopen week zijn we met de orgel-restauratiecommissie op bezoek geweest in de Bezoek aan de orgelmakerij Bakker en Timmenga te Leeuwarden.
werkplaatsen te Leeuwarden bij de Fa. Bakker & Timmenga, waar we waren uitgenodigd om de voortgang van het gedemonteerde orgel te volgen.
Indrukwekkend hoe men daar met het aloude vak van restaureren omgaat en nog de vaklieden in dienst heeft die dit kunnen.
Het gehele gedemonteerde binnenwerk van het orgel, wat in 1938 door dezelfde Fa. is gebouwd ligt daar opgeslagen om te worden hersteld.
Destijds in 1837 is het orgel door de Fa Scheuer gebouwd.                                  Het front en de orgelkast met de blaasbalgen is  in 1938 bestaand gebleven en het gehele binnenwerk vervolgens door Fa. Bakker en Timmenga vernieuwd .
Dit bleek ook toen bij één van de blaasbalgen aan de binnenzijde was te zien het geschreven jaartal 1938 . Tevens dat er ook in 1891 restauraties waren verricht.
Het versleten leer van de blaasbalgen en afdichtingen is geheel vernieuwd, en de restauratie van al die verschillende onderdelen is in volle gang.
Wonderlijk dat al die diverse onderdelen straks weer hun plek zullen vinden in dit schitterende monumentale orgel.
De verwachting is dat medio december de onderdelen weer terug zullen worden geplaatst en mogelijk voor de feestdagen weer in gebruik kan worden genomen. De totale oplevering zal zo mogelijk eind januari 2017 op een nader vast te stellen datum plaatsvinden.                                                                                                                                                               Over de voortgang houden we u op de hoogte.


voor meer foto's zie bij Home "fotoalbum".

verslag 27 novenber 2016
Voortgang orgelrestauratie.
Even een bericht van de orgel restauratiecommissie.
In de afgelopen weken is er hard gewerkt door de vaklieden van Orgelmakerij Bakker & Timmenga om al de gedemonteerde onderdelen weer te herplaatsen in de bestaande orgelkast.
Goed te constateren dat er met veel zorg en aandacht aan wordt gewerkt.      
De balgen, windlades, pedaal en klavieren zijn reeds herplaatst. Ook het al jaren niet meer functionerende zwelwerk is weer teruggeplaatst en kan zijn werk weer doen.
                                                                                     
Het storende geluid van de windvoorziening is in belangrijke mate verholpen.
Met een ladderlift zijn de grote zware balgen naar boven vervoerd, en ook de houten pijpen krijgen dezer dagen weer hun plek.
De komende week zal er nog een steiger voor het orgel geplaatst worden om de frontpijpen te kunnen bewerken.
Ook het intoneren (stemmen van het orgel) is al aangevangen. Een secuur werk wat in alle rust gedaan moet worden.
Door Jan Osinga  is het overtollig elektra verwijderd en zijn er nieuwe schakelaars aangebracht. Door Gerard Visser is wat timmerwerk verricht en Johannes Veenstra heeft de oude vloerbedekking verwijderd.
We hopen dat het orgel medio december weer deels te bespelen is. De afwerking en het stemmen vindt dan nog plaats en zal in januari pas echt klaar zijn.
De officiële ingebruikname is gepland op zaterdag 28 januari 2017. Hierbij bent u als gemeentelid van harte uitgenodigd.
De feestelijke eredienst zal dan op zondag 29 januari plaatsvinden.
Namens de orgel restauratie commissie,
Hayo de Vries.

Feestelijke ingebruikname orgel zaterdag 28 januari 2017Kerkorgel in de Karmel klinkt weer als nieuw
In de Protestantse kerk de Karmel van Woudsend kan weer volop gezongen worden bij het orgel. Na een grondige restauratie werd het orgel afgelopen zaterdag 28 januari weer officieel in gebruik genomen.
Toen in 2008 een ingrijpende restauratie van het interieur plaatsvond, kreeg het orgelfront de originele mahoniekleur terug. Geld voor de restauratie van het ‘lekke’ orgel zelf was er echter niet en daarom werd een orgelrestauratiecommissie ingesteld om de benodigde gelden bijeen te brengen, zo vertelde Hayo de Vries, voorzitter van die commissie. Met acties en het aanschrijven van diverse fondsen is dat uiteindelijk gelukt en kon orgelbouwer Bakker & Timmenga uit Leeuwarden mits 2016 met de restauratie beginnen.
Theo Jellema, orgeldeskundige en organist in de Grote Kerk in Leeuwarden, was als adviseur bij de restauratie betrokken. Op boeiende wijze vertelde hij zaterdagmiddag de geschiedenis van het orgel. Bij de bouw van het huidige kerkgebouw werd aan Schreuer te Zwolle de bouw van een nieuw orgel gegund. Het orgel werd voorzien van een vrij pedaal, wat niet gebruikelijk was in Friesland. In 1937 werd besloten een nieuw orgel te laten bouwen door Bakker & Timmenga. Op  woensdag 14 september 1938 werd het orgel in gebruik genomen. Wat van het eerste Schreuer orgel over is gebleven is het front en de orgelkast met de blaasbalgen. Het is een uniek orgel die z’n gelijke niet kent in Friesland, aldus Jellema. Vervolgens liet hij op het orgel horen hoe nu klinkt.
Bert Yedema, directeur van Orgelmakerij Bakker & Timmenga vertelde aan de hand van fotobeelden het een en ander over de restauratie. Bij de demontage van het orgel kwamen ook een tweetal teksten tevoorschijn, geschreven in 1891 en in 1938. Door vrijwilligers werden de toegang en de ruimte bij het orgel opgeknapt.
Als laatste officiële handeling werd het gerestaureerde orgel door Hayo de Vries van de commissie orgelrestauratie overgedragen aan de voorzitter van de kerkenraad, Stans Visser. Afgelopen zondag werd de restauratie van het orgel in een feestelijke dienst gevierd.

De foto’s zijn gemaakt door onze fotograaf Jan Osinga.
Bron ingebruikname: Woudsend online
 
rooster inleveren kopy rooster inleveren kopy