Algemene informatie Erediensten

Kerkelijke gebouwen "De Karmel "
Algemene informatie Erediensten
Een mooie benaming voor de kerkdienst is de traditionele aanduiding “Eredienst”.
In de eredienst klopt het hart van de gemeente. Hier horen we van Gods trouw en liefde. En gedragen door zijn zegen, laten we ons uitzenden in ons leven van alledag. Vieren, leren, dienen, zingen, bidden en delen krijgen een plaats in de eredienst. Vanaf de startzondag in het najaar begint de dienst om 10.00 uur. Vanaf de eerste zondag na Pasen om 9.30 uur. Tijdens een aantal diensten is er - volgens rooster - kinderkerk.
De baby’s en peuters mogen naar de oppasdienst in het “Reidhintsje" achter de kerk. Daar drinken we op de zondagen waarop de eigen predikant voorgaat ook samen koffie of thee.
Dopen kan op aanvraag of op de zondagen die vermeld staan in het kerkblad.
Vijf á zes maal per jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd, onder meer op Witte Donderdag. Deze vieringen hebben een open karakter waarbij ook kinderen welkom zijn.

Hoogtepunten zijn de kerkelijke feestdagen door het jaar heen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. De tijd voor Kerst, de adventstijd, geven we elk jaar veel aandacht evenals de tijd voor Pasen, de veertigdagentijd. Naast de ‘gewone’ diensten zijn er ook bijzondere diensten. Hierover leest u meer bij het hoofdstuk bijzondere diensten.
 
contactpersoon:

scriba mw. R. Bouwma-Hutten
e-mail: scribapknwoudsend@gmail.com
telefoonnummer: 06-14851435

Preekvoorziening: mw. A.Hiemstra
telefoon06-47553832
e-mail: preekvoorziening@pgwoudsend.nl
Kerkelijke gebouwen:
De Karmel, 

Ald Tsjerkhof 2,8551 PA Woudsend
't Reidhintsje, 
Kleasterstr 2, 8551 NJ Woudsend
Koster:
De heer en mevrouw Jan en Maaike de Groot

(Sleuteladres)
Age Hylkes Trompstrjitte 17
8551 NT Woudsend
0514-591992.  06- 22063683
 e-mail: kosterpknwoudsend(at)gmail.com
 
de voorbereidingen op een kerkdienst de voorbereidingen op een kerkdienst
Als op zondagmorgen de gemeente het eerste lied zingt, begint de kerkdienst.
Daar is veel aan voorafgegaan.
De predikant(e) begint twee weken voor de dienst met het lezen van de Bijbeltekst voor de preek. In diezelfde week wordt de liturgie gemaakt en op vrijdag naar het ‘beamteam’ gestuurd die de presentatie verzorgd.
In de week daarop bestudeert de predikant de Hebreeuwse of Griekse grondtekst van de gekozen tekst. Wat staat er precies? En vervolgens: wat hebben de eeuwen door anderen over deze tekst gezegd? Wat betekent dit woord voor vandaag, voor deze gemeente, in deze tijd? Door de week gaat een tekst met de predikant mee en zo ontstaat gaandeweg de preek voor de zondag erop. Tegelijkertijd vinden de voorbereidingen met koster, organist, ambtsdragers, kinderkerk en beamteam plaats. Iedereen weet nu op zondag wat er van haar of hem wordt verwacht. Voor bijzondere diensten is er een gedrukte liturgie maar in de meeste diensten wordt de liturgie met hulp van de moderne media gepresenteerd.
Vaak speelt er nog meer aan voorbereiding, gedaan door vrijwilligers:
-De namen van gemeenteleden in het ziekenhuis komen op een lijstje in de hal van de kerk, zodat de kerkgangers die dat willen er aandacht aan kunnen schenken.
-Bij een geboorte in de gemeente wordt een witte roos in het liturgisch centrum geplaatst, bij een overlijden een witte lelie en een gedachtenissteen.
-De bloemencommissie verzorgt elke week bloemen in de kerk die na de dienst met een groet van de gemeente naar mensen gaan in tijden van verdriet of vreugde.
-De diakenen stellen jaarlijks een collecterooster vast voor diaconale doelen, de kerkrentmeesters verzorgen de collectes voor materiële zaken in onze gemeente.
-De koster zorgt dat de klok wordt geluid, als oproep om naar de kerk te komen.
-In de consistorie komen predikant en ambtsdragers voor de dienst samen en wordt door de ouderling van dienst een gebed uitgesproken om een zegen te vragen voor de dienst. Na het lied voor de dienst gaan zij de kerk binnen en klinkt het welkom.
-Na elke dienst, waarin de eigen predikant voorgaat, is er in het Reidhintsje tijd voor ontmoeting en gesprek bij koffie/thee, verzorgd door vrijwilligers.
Thuis kunt u zich voorbereiden op de dienst door de tekst van de zondag te lezen, te bidden en te bedenken of u een intentie in het voorbedenboek wilt schrijven, in het portaal van de kerk. Namens de kerkenraad wensen we u een gezegende dienst.
 
 
Beamteam

Beamteam
Een ‘beamteam’ van vrijwilligers zet zich in om de kerkdiensten te ondersteunen. Het contact met gastpredikanten loopt via de ouderling van dienst. Op de maandag voor de zondagse eredienst, levert de gastpredikant de liturgie aan. Het beamteam verzorgt de presentatie en koppelt dit terug naar de predikant zodat het op zondag allemaal klopt.

 


Contactpersoon:
Rob Bosman tel: 0514-850710  rbosman.woudsend@gmail.com
Mailadres beamteam:   beamteampknwoudsend@gmail.com 
 
 
Oppas en Kinderkerk

Oppas en Kinderkerk
Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er kinderkerk volgens een rooster waaraan het rooster van de oppasdienst is gekoppeld. De ouders krijgen via kerkblad en email bericht wanneer er kinderkerk en oppas is. In kerst- en paastijd doen we met de kinderen een project rond thema’s.  Eenmaal per jaar is er een kerk-school en gezinsdienst, mede voorbereid met de leerkrachten van de Meester van der Brugschool.
 
De kinderoppas, 0 t/m 4 jaar, is in het “Reidhintsje" achter de kerk. U kunt uw kind vanaf een kwartier voor de dienst begint brengen (daarbij zijn ook gastkinderen van harte welkom).
Kinderen vanaf groep 1 gaan met hun ouders naar de kerkdienst. Na het gebed van de zondag en het gesprek met hen over het bijbelgedeelte gaan ze naar de kinderkerk. Na de preek komen ze terug om zo de dienst mee af te sluiten.
 
Contactadres kinderkerk: kinderkerkpknwoudsend@gmail.com
Contactpersoon: Lucie Visserman 

 
 
Maaltijd van de Heer

Maaltijd van de Heer
Zes keer per jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. In ieder geval op Witte Donderdag. Het is een open avondmaal. Deze Maaltijd vieren we in een kring. Kinderen vanaf 7 jaar zijn welkom aan de Maaltijd. Ze worden daarop eerst voorbereid door de predikant in de periode van de veertigdagentijd. Op Witte Donderdag vieren de jongste kinderen voor het eerst de Maaltijd mee. Zij hebben dan samen met de diakenen de Maaltijd voorbereid. Er worden wijn en druivensap rondgedeeld.
 
 
Doopdienst

Doopdienst
In een aantal diensten is er de mogelijkheid om te laten dopen. Dit wordt in het kerkblad aangekondigd. Verder is er altijd de mogelijkheid om op aanvraag te laten dopen.
De ouders hebben samen met de predikant twee avonden een doopgesprek. De doopdienst wordt samen met de ouders voorbereid. Gaat het om een volwassenendoop dan is er één gespreksavond.
Na de doop ontvangen de doopouders een doopkaars, doopkaart en doopsteen.
 
contact: vacant 
 
Belijdenisdienst Belijdenisdienst
Wie wil nadenken over het doen van geloofsbelijdenis of er vragen over heeft, kan contact opnemen met de predikant. Belijdenis doen is niet specifiek leeftijdgebonden. Belijden is je uitspreken vóór,  je laat je stem horen, jouw leven opgenomen in de brede stroom van de christelijke traditie. Dat doen we in het midden van de gemeente in de Pinksterdienst. Een persoonlijke stap op de geloofsweg. Je hoeft niet meteen te beslissen, maar je kunt wel op weg gaan, en wie weet wat je dan allemaal tegenkomt! 
 
contactpersoon: vacant

 
 
Bijzondere diensten

Bijzondere diensten
Er zijn regelmatig diensten met een bijzonder karakter.
-Door het jaar worden er enkele zangdiensten gehouden op zondagavond om half acht.
-Jaarlijks is er de startdienst (september), de laatste zondag van het kerkelijk jaar in november, een tweetal Friese diensten (buiten het toeristenseizoen) en een kerk-school- en gezinsdienst i.s.m. de Meester van der Brugschool.
-In de zomerperiode is er een recreatiedienst waaraan het Shantykoor van Woudsend “de Pollesjongers” zijn medewerking verleent.
-Tijdens het dorpsfeest wordt een tentdienst gehouden. Dit is een oecumenische dienst, georganiseerd door de Raad van Kerken.
-De Raad van Kerken verzorgt verder de vredesdienst, de oudejaarsviering en samen met de Jeugdraad de ‘slotdienst jeugdwerk’ aan het eind van het seizoen.
-Door en voor de jeugd zijn er jaarlijks twee avonddiensten die door de jeugddienstcommissie worden voorbereid. Daarnaast is er drie keer per jaar een Sunday Half Hour om half één op zondag.  Dit is een korte laagdrempelige viering die ongeveer een half uur duurt.  
-De veertigdagentijd voor Pasen beginnen we samen met de parochie van St Michael op de Aswoensdag met een sobere maaltijd en een korte viering. Op bid- en dankdag, in maart en november, is er een avonddienst op woensdag. De biddag wordt in oecumenisch verband gevierd.
-Het hele jaar door worden op maandagavond, voor de kerkenraadsvergaderingen, korte vespers gehouden. Hierbij is iedereen welkom.
 
 
Rijdienst

Rijdienst
Voor hen die slecht ter been zijn en graag de kerkdienst willen bijwonen, is een autorijdienst ingesteld. Vrijwilligers zorgen elke morgendienst voor vervoer. 
De autodienst wordt georganiseerd door:
contactpersoon:
Jack Bobbink tel. 
e-mail: 
 
 
Doop- en rouwstenen

Doop- en rouwstenen
Onze overleden gemeenteleden gedenken wij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november. Wanneer er een overlijden wordt afgekondigd in de eredienst, wordt er een rouwsteen in de rouwschaal gelegd die daarvoor is ontworpen door Maria Vis. Die steen wordt in de laatste dienst van het Kerkelijk jaar gegeven aan een familielid. De familie wordt bij de dienst uitgenodigd.
Voor de kinderen die gedoopt worden zijn er de doopstenen. Op deze stenen komt de naam en geboorte- en doopdatum. De doopsteen blijft het hele jaar in de doopschaal liggen. Op een van de eerste zondagen in januari worden alle doopouders uitgenodigd en mag de doopsteen mee naar huis. Daar blijft de steen een teken van en herinnering aan de doop.