Algemeen Algemeen
De kerkenraad heeft de zorg voor de stoffelijke zaken, voor zover niet van diaconale aard, aan het College van Kerkrentmeesters toevertrouwd.
 
Dit college heeft het beheer over:
- het kerkgebouw De Karmel met de aangelegen terreinen.
  (een deel van het terrein is verhuurd aan de plaatselijke speeltuinvereniging).
- de pastorie
- het verenigingsgebouw "it Reidhintje"
- enige graven op de begraafplaats Ypecolsgea. 
De gebouwen (kerkgebouw, pastorie en verenigingsgebouw) zijn eigendommen van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. Voor verdere informatie zie beleidsplan.

Ouderling-Kerkrentmeester:
de heer H.de Vries  tel: 06- 53761162  Voorzitter
 e-mail: hayodevries(at)ziggo.nl
de heer R.Schaap

                                     
Leden:   (geen lid kerkenraad)
   de heer A.de Ruiter
   de heer M.Hospes penningmeester
   de heer P.Sieperda  vice voorzitter
   mevr.D.Wobben secr. e-mail: cvk(at)pgwoudsend.nl
   

 Archivaris:   (geen lid kerkenraad)
 de heer E.van Hijum

 Administratie :  (geen lid kerkenraad)
 de heer G.Stoker                    tel: 0514-591950
  e-mail: admcvk(at)pgwoudsend.nl

Collectebonnen: (geen lid kerkenraad)
 de heer M.Hospes tel: 0514-591660
e-mail: m.hospes(at)kpnplanet.nl

 bankrekening: NL24RABO0373733348 Prot.Gem.Woudsend

 
terug