Algemeen Algemeen
De kerkenraad heeft de zorg voor de stoffelijke zaken, voor zover niet van diaconale aard, aan het College van Kerkrentmeesters toevertrouwd.
 
Dit college heeft het beheer over:
- het kerkgebouw De Karmel met de aangelegen terreinen.
  (een deel van het terrein is verhuurd aan de plaatselijke speeltuinvereniging).
- de pastorie
- het verenigingsgebouw "it Reidhintsje"
- enige graven op de begraafplaats Ypecolsgea. 
De gebouwen (kerkgebouw, pastorie en verenigingsgebouw) zijn eigendommen van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. Voor verdere informatie zie beleidsplan.

Contactpersoon: Voorzitter
de heer H.de Vries  tel: 06- 53761162   e-mail: hayodevries@ziggo.nl

                                     

Leden:   (geen lid kerkenraad)
   de heer A.de Ruiter
   de heer M.Hospes penningmeester
   de heer P.Sieperda  vice voorzitter
   mevr.D.Wobben secr. e-mail: cvk@pgwoudsend.nl
   de heer R.Schaap

 Archivaris:   (geen lid kerkenraad)
 de heer E.van Hijum

 Administratie :  (geen lid kerkenraad)
 de heer G.Stoker                    tel: 0514-591950
                                             e-mail: admcvk@pgwoudsend.nl

Collectebonnen: (geen lid kerkenraad)
 de heer M.Hospes tel: 0514-591660

 bankrekening: NL24RABO0373733348 Prot.Gem.Woudsend

 
terug