de voorbereidingen op een kerkdienst de voorbereidingen op een kerkdienst
Als op zondagmorgen de gemeente het eerste lied zingt, begint de kerkdienst.
Daar is veel aan voorafgegaan.
De predikant(e) begint twee weken voor de dienst met het lezen van de Bijbeltekst voor de preek. In diezelfde week wordt de liturgie gemaakt en op vrijdag naar het ‘beamteam’ gestuurd die de presentatie verzorgd.
In de week daarop bestudeert de predikant de Hebreeuwse of Griekse grondtekst van de gekozen tekst. Wat staat er precies? En vervolgens: wat hebben de eeuwen door anderen over deze tekst gezegd? Wat betekent dit woord voor vandaag, voor deze gemeente, in deze tijd? Door de week gaat een tekst met de predikant mee en zo ontstaat gaandeweg de preek voor de zondag erop. Tegelijkertijd vinden de voorbereidingen met koster, organist, ambtsdragers, kinderkerk en beamteam plaats. Iedereen weet nu op zondag wat er van haar of hem wordt verwacht. Voor bijzondere diensten is er een gedrukte liturgie maar in de meeste diensten wordt de liturgie met hulp van de moderne media gepresenteerd.
Vaak speelt er nog meer aan voorbereiding, gedaan door vrijwilligers:
-De namen van gemeenteleden in het ziekenhuis komen op een lijstje in de hal van de kerk, zodat de kerkgangers die dat willen er aandacht aan kunnen schenken.
-Bij een geboorte in de gemeente wordt een witte roos in het liturgisch centrum geplaatst, bij een overlijden een witte lelie en een gedachtenissteen.
-De bloemencommissie verzorgt elke week bloemen in de kerk die na de dienst met een groet van de gemeente naar mensen gaan in tijden van verdriet of vreugde.
-De diakenen stellen jaarlijks een collecterooster vast voor diaconale doelen, de kerkrentmeesters verzorgen de collectes voor materiële zaken in onze gemeente.
-De koster zorgt dat de klok wordt geluid, als oproep om naar de kerk te komen.
-In de consistorie komen predikant en ambtsdragers voor de dienst samen en wordt door de ouderling van dienst een gebed uitgesproken om een zegen te vragen voor de dienst. Na het lied voor de dienst gaan zij de kerk binnen en klinkt het welkom.
-Na elke dienst, waarin de eigen predikant voorgaat, is er in het Reidhintsje tijd voor ontmoeting en gesprek bij koffie/thee, verzorgd door vrijwilligers.
Thuis kunt u zich voorbereiden op de dienst door de tekst van de zondag te lezen, te bidden en te bedenken of u een intentie in het voorbedenboek wilt schrijven, in het portaal van de kerk. Namens de kerkenraad wensen we u een gezegende dienst.
 
terug