commissie restauratie orgel commissie restauratie orgelNu de subsidie van het ministerie is toegekend voor de restauratie van het orgel is er een commissie samengesteld door het College van kerkrentmeesters.
 Voorzitter :  de heer H.de Vries     tel  06 53761162
 College    : de Heer Johannes Veenstra
 Notulist/administratie : de heer Gabe Schuitema

De zaken zijn in gang gezet, met als orgeladviseur de heer Theo Jellema.
Inmiddels zijn de offerte's aangevraagd bij een aantal restauratiebedrijven,en is er gestart met de fondsen aan te schrijven welke ons financieel willen steunen om dit project te kunnen realiseren.
Inmiddels is er een brochure gemaakt en een begeleidende brief ,tezamen met het restauratieplan verstuurd aan diverse fondsen en instellingen voor steunaanvraag/gift. We komen nog ca. € 47.000,-- tekort om de gehele restauratie te kunnen uitvoeren. Met het benaderen van de diverse fondsen en instellingen hopen we het tekort  in te lopen.
Van het verdere verloop houden we u op de hoogte.

Hallo allen, even de stand van zaken betreffende de subsidieaanvragen bij de diverse fondsen en stichtingen, aangaande restauratie orgel de Karmel.
 
Van de 60 aangeschreven fondsen hebben er tot nu toe 17 negatief gereageerd. Er zijn van 15 fondsen reacties,  c.q. in behandeling. Van de resterende fondsen moeten we nog een antwoord/reactie van ontvangen.
Van de toegezegde fondsen welke positief hebben gereageerd is nu een bedrag van € 18.200,-- toegezegd, zodat er nog een tekort is van € 27.972,-- op het totale restauratieplan.
 
We zijn nog bezig met het ontwikkelen van een “geld-thermometer”, zodat ook de gemeenteleden en bezoekers/ toeristen
in de hal van de kerk kunnen zien hoe de stand van zaken is, en ze eventueel in de daar aanwezige collectebus hun donatie kunnen doen.
 
We houden goede moed, en houden jullie op de hoogte .
 
Vr.gr. Hayo de Vries.

Vervolg per datum 30 april:

Diverse fondsen hebben weer bijgedragen aan het saldo. Het tekort is nu nog : € 6.500,-- . Dit gaat de goede kant op. We wachten nog op diverse toezeggingen van aangeschreven fondsen.

augustus 2016.
De financieen zijn rond en de restauratie is aangevangen. Het gehele orgel is ontmanteld en voor herstel en restauratie vervoerd naar de werkplaatsen van Bakker en Timmenga te Leeuwarden.

Even een berichtje over de voortgang van de orgelrestauratie.
Afgelopen week zijn we met de orgel-restauratiecommissie op bezoek geweest in de Bezoek aan de orgelmakerij Bakker en Timmenga te Leeuwarden.
werkplaatsen te Leeuwarden bij de Fa. Bakker & Timmenga, waar we waren uitgenodigd om de voortgang van het gedemonteerde orgel te volgen.
Indrukwekkend hoe men daar met het aloude vak van restaureren omgaat en nog de vaklieden in dienst heeft die dit kunnen.
Het gehele gedemonteerde binnenwerk van het orgel, wat in 1938 door dezelfde Fa. is gebouwd ligt daar opgeslagen om te worden hersteld.
Destijds in 1837 is het orgel door de Fa Scheuer gebouwd.                                  Het front en de orgelkast met de blaasbalgen is  in 1938 bestaand gebleven en het gehele binnenwerk vervolgens door Fa. Bakker en Timmenga vernieuwd .
Dit bleek ook toen bij één van de blaasbalgen aan de binnenzijde was te zien het geschreven jaartal 1938 . Tevens dat er ook in 1891 restauraties waren verricht.
Het versleten leer van de blaasbalgen en afdichtingen is geheel vernieuwd, en de restauratie van al die verschillende onderdelen is in volle gang.
Wonderlijk dat al die diverse onderdelen straks weer hun plek zullen vinden in dit schitterende monumentale orgel.
De verwachting is dat medio december de onderdelen weer terug zullen worden geplaatst en mogelijk voor de feestdagen weer in gebruik kan worden genomen. De totale oplevering zal zo mogelijk eind januari 2017 op een nader vast te stellen datum plaatsvinden.                                                                                                                                                               Over de voortgang houden we u op de hoogte.


voor meer foto's zie bij Home "fotoalbum".

verslag 27 novenber 2016
Voortgang orgelrestauratie.
Even een bericht van de orgel restauratiecommissie.
In de afgelopen weken is er hard gewerkt door de vaklieden van Orgelmakerij Bakker & Timmenga om al de gedemonteerde onderdelen weer te herplaatsen in de bestaande orgelkast.
Goed te constateren dat er met veel zorg en aandacht aan wordt gewerkt.      
De balgen, windlades, pedaal en klavieren zijn reeds herplaatst. Ook het al jaren niet meer functionerende zwelwerk is weer teruggeplaatst en kan zijn werk weer doen.
                                                                                     
Het storende geluid van de windvoorziening is in belangrijke mate verholpen.
Met een ladderlift zijn de grote zware balgen naar boven vervoerd, en ook de houten pijpen krijgen dezer dagen weer hun plek.
De komende week zal er nog een steiger voor het orgel geplaatst worden om de frontpijpen te kunnen bewerken.
Ook het intoneren (stemmen van het orgel) is al aangevangen. Een secuur werk wat in alle rust gedaan moet worden.
Door Jan Osinga  is het overtollig elektra verwijderd en zijn er nieuwe schakelaars aangebracht. Door Gerard Visser is wat timmerwerk verricht en Johannes Veenstra heeft de oude vloerbedekking verwijderd.
We hopen dat het orgel medio december weer deels te bespelen is. De afwerking en het stemmen vindt dan nog plaats en zal in januari pas echt klaar zijn.
De officiële ingebruikname is gepland op zaterdag 28 januari 2017. Hierbij bent u als gemeentelid van harte uitgenodigd.
De feestelijke eredienst zal dan op zondag 29 januari plaatsvinden.
Namens de orgel restauratie commissie,
Hayo de Vries.

Feestelijke ingebruikname orgel zaterdag 28 januari 2017Kerkorgel in de Karmel klinkt weer als nieuw
In de Protestantse kerk de Karmel van Woudsend kan weer volop gezongen worden bij het orgel. Na een grondige restauratie werd het orgel afgelopen zaterdag 28 januari weer officieel in gebruik genomen.
Toen in 2008 een ingrijpende restauratie van het interieur plaatsvond, kreeg het orgelfront de originele mahoniekleur terug. Geld voor de restauratie van het ‘lekke’ orgel zelf was er echter niet en daarom werd een orgelrestauratiecommissie ingesteld om de benodigde gelden bijeen te brengen, zo vertelde Hayo de Vries, voorzitter van die commissie. Met acties en het aanschrijven van diverse fondsen is dat uiteindelijk gelukt en kon orgelbouwer Bakker & Timmenga uit Leeuwarden mits 2016 met de restauratie beginnen.
Theo Jellema, orgeldeskundige en organist in de Grote Kerk in Leeuwarden, was als adviseur bij de restauratie betrokken. Op boeiende wijze vertelde hij zaterdagmiddag de geschiedenis van het orgel. Bij de bouw van het huidige kerkgebouw werd aan Schreuer te Zwolle de bouw van een nieuw orgel gegund. Het orgel werd voorzien van een vrij pedaal, wat niet gebruikelijk was in Friesland. In 1937 werd besloten een nieuw orgel te laten bouwen door Bakker & Timmenga. Op  woensdag 14 september 1938 werd het orgel in gebruik genomen. Wat van het eerste Schreuer orgel over is gebleven is het front en de orgelkast met de blaasbalgen. Het is een uniek orgel die z’n gelijke niet kent in Friesland, aldus Jellema. Vervolgens liet hij op het orgel horen hoe nu klinkt.
Bert Yedema, directeur van Orgelmakerij Bakker & Timmenga vertelde aan de hand van fotobeelden het een en ander over de restauratie. Bij de demontage van het orgel kwamen ook een tweetal teksten tevoorschijn, geschreven in 1891 en in 1938. Door vrijwilligers werden de toegang en de ruimte bij het orgel opgeknapt.
Als laatste officiële handeling werd het gerestaureerde orgel door Hayo de Vries van de commissie orgelrestauratie overgedragen aan de voorzitter van de kerkenraad, Stans Visser. Afgelopen zondag werd de restauratie van het orgel in een feestelijke dienst gevierd.

De foto’s zijn gemaakt door onze fotograaf Jan Osinga.
Bron ingebruikname: Woudsend online
terug