ANBI gegevens PG Woudsend ANBI gegevens PG Woudsend
Publicatie gegevens 2021 in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o
A. Algemene gegevens 
Naam ANBI:                       Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.
RSIN/fiscaal nummer:       824126427
Kamer van Koophandel 76403610
Website adres:  www.pgwoudsend.nl    
Email-adres: scribapknwoudsend@gmail.nl
Adres:  Ald Tsjerkhof 2
Plaats:  8551 PA  Woudsend
Postadres:  Kleasterstrjitte 2
Plaats  8551 NJ  Woudsend
 
De Protestantse gemeente te Woudsend e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. heeft als extra doelstelling de dorpskerk te bevorderen.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Woudsend e.o..
 
 1. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters telt 6 en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx9).
 
 1. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente” 
  1. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”
 
De Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. heeft een eigen beleidsplan. Dit beleidsplan kunt u vinden via deze link: www.pgwoudsend.nl. U vindt hier ons beleidsplan 2016-2020. 
Vanwege de corona-pandemie is de ontwikkeling voor een nieuw beleidsplan uitgesteld. Er zijn inmiddels (begin 2022) plannen gemaakt om een nieuw beleidsplan handen en voeten te geven.
 
  1. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
De Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. heeft geen overige medewerkers, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders in loondienst. 
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 
Predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen.

 
  1. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.  
  1. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
Het Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.   


Resultaten voor ANBI-publicatie
 
  Begroting Rekening Rekening
  2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 25.150 27.933 26.244
Opbrengsten uit rente 2.600 2.960 3.693
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 1.000 605 683
Bijdragen van leden en anderen 75.300 80.651 84.876
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 13.533 76.076 10.758
Totaal baten A 117.583 188.225 126.254
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen excl afschrijvingen 39.580 15.533 35.530
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en      
inventarissen 0 0 0
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 2.780 2.368 2.597
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 81.482 74.222 76.614
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 4.400 3.592 14.457
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 4.950 4.745 4.553
Salarissen en vergoedingen 6.500 5.251 5.713
Kosten beheer, administratie en archief 5.125 3.931 4.794
Rentelasten/bankkosten 450 382 313
Totaal lasten A 145.267 110.023 144.571
       
Operationeel resultaat (A) -27.684 78.201 -18.317
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 0 21.000 217.283
Incidentele lasten -420 0 -116.038
Incidentele baten en lasten (B) -420 21.000 101.245
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -28.104 99.201 82.928
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 9.400 0 116.038
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 0 572 15.728
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 -41.000 -220.708
Toevoegingen bestemmingsfondsen 0 -55.848 -1.785
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 9.400 -96.276 -90.727
       
Resultaat naar Algemene reserve -18.704 2.925 -7.799
       Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Protestantse Gemeente te Woudsend is eigenaar van het kerkgebouw De Karmel , een eigen vergadercentrum It Reidhintje en een pastorie. 
 
Het kerkgebouw bezit een monumentale status. Ook het kerkorgel heeft een monumentale status. In het jaar 2016 is er een orgelrestauratie uitgevoerd. Hiervoor kregen we een overheidssubsidie. Daarnaast hebben we van diverse verenigingen aanvullende subsidies ontvangen. 
 
Wederom is voor ons kerkgebouw een instandhoudingplan (2021-2026) geschreven onder regie van de Stichting Behoud kerkgebouwen (SBKG) Noord Nederland. Opnieuw is een subsidie hiervoor verleend.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Nadere toelichting
 1. Resultaat.
Dit jaarverslag resulteert in een overschot van € 2.925
In de begroting voor dit jaar werd nog een tekort verwacht. Een belangrijke afwijking zien we bij traktementsplaats waar een restitutie over 2019 was, maar ook een te ruim budget werd genomen. Ook in de post gastpredikanten was een besparing doordat in veel diensten plaatselijke voorganger was gezocht, mede i.v.m. corona.
Ook zijn er meevallers in de opbrengsten van verhuur van ons kerkgebouw. Ook zijn  de ontvangen kerkbijdragen hoger dan verwacht.
 
 1. Kerkrestauratie.
Mede door de pandemie konden de werkzaamheden, genoemd in het instandhoudingsplan, nog niet worden gestart. Verwacht wordt dat medio 2022 hier aan aanvang zal worden gemaakt. De reeds ontvangen restauratiesubsidies zijn toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening.
 
 1. De waarde van onze pastorie en ons verenigingsgebouw is ook in het huidige verslagjaar gestegen en aangepast aan de W.O.Z. waarde.  Deze toename hebben we bij de Incidentele baten geboekt.  
terug