ANBI gegevens PG Woudsend ANBI gegevens PG Woudsend
Publicatie gegevens 2022 in het kader van de ANBI-transparantie
door de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI:                       Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.
RSIN/fiscaal nummer:       824126427
Kamer van Koophandel 76403610
Website adres:  www.pgwoudsend.nl    
Email-adres: scribapknwoudsend@gmail.nl
Adres:  Ald Tsjerkhof 2
Plaats:  8551 PA  Woudsend
Postadres:  Kleasterstrjitte 2
Plaats  8551 NJ  Woudsend
 
De Protestantse gemeente te Woudsend e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. heeft als extra doelstelling de dorpskerk te bevorderen.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Woudsend e.o..
 
 1. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters telt 6 en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).
 
 1. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente” 
  1. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”
 
De Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. heeft een eigen beleidsplan. Dit beleidsplan kunt u vinden via deze link: www.pgwoudsend.nl. U vindt hier ons beleidsplan 2022-2026. 
 
  1. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
De Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. heeft geen overige medewerkers, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders in loondienst. 
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 
Predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen.


 
  1. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.  
  1. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Onze predikant heeft laten weten dat zij per 1 januari 2024 willen stoppen met haar werkzaamheden. Onze gemeente zal doordoor vacant raken. Onze kerkenraad heeft een beroepingscommissie geïnstalleerd.

 
  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom “rekening” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u aan op de hierna volgende pagina. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.   


Resultaten voor ANBI-publicatie
 
  Begroting Rekening Rekening
  2023 2022 2021
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 27.750 26.565 27.933
Opbrengsten uit rente 1.900 2.422 2.960
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 1.000 602 605
Bijdragen van leden en anderen 74.700 82.345 80.651
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 33.533 30.833 76.076
Totaal baten A 138.883 142.767 188.225
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen excl afschrijvingen 50.845 136.876 15.533
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 2.785 2.785 2.368
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 79.871 78.734 74.222
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 5.160 3.307 3.592
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 5.025 5.275 4.745
Salarissen en vergoedingen 6.600 6.216 5.251
Kosten beheer, administratie en archief 5.400 4.668 3.931
Rentelasten/bankkosten 495 392 382
Totaal lasten A 156.181 238.254 110.023
       
Operationeel resultaat (A) -17.298 -95.487 78.201
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 0 38.000 21.000
Incidentele lasten -450 0 0
Incidentele baten en lasten (B) -450 38.000 21.000
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -17.748 -57.487 99.201
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 9.400 3.028 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 0 113.560 572
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 -58.000 -41.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen 0 -1.102 -55.848
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 9.400 57.487 -96.276
       
Resultaat naar Algemene reserve -8.348 0 2.925
       Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Protestantse Gemeente te Woudsend is eigenaar van het kerkgebouw De Karmel , een eigen vergadercentrum It Reidhintje en een pastorie. 
 
Het kerkgebouw bezit een monumentale status. Ook het kerkorgel heeft een monumentale status. In het jaar 2016 is er een orgelrestauratie uitgevoerd. Hiervoor kregen we een overheidssubsidie. Daarnaast hebben we van diverse verenigingen aanvullende subsidies ontvangen. 
 
Wederom is voor ons kerkgebouw een instandhoudingplan (2021-2026) geschreven onder regie van de Stichting Behoud kerkgebouwen (SBKG) Noord Nederland. Opnieuw is een subsidie hiervoor verleend.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Nadere toelichting
 1. Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. heeft van Pollema-Tromp Stichting de toezegging gekregen 5 jaar jaarlijks € 20.000 te ontvangen. Met deze ontvangst vormen we in de balans een fonds waarmee de financiële tekorten kunnen worden afgedekt. Ons resultaat vertoonde een negatief resultaat van € 3.028
   
 2. Een nadere toelichting kan worden gegeven op de volgende regels:
  Opbrengsten uit subsidies en bijdragen:
  Hierin is de ontvangst € 20.000 van Pollema Tromp Fonds verantwoord. De vorming van het genoemde fonds staat bij Toevoeging bestemmingsreserves. De bedragen op Kosten kerkelijke gebouwen en Onttrekkingen bestemmingsfondsen worden veroorzaakt door herrubricering en heeft derhalve geen financiële gevolgen.

In de begroting voor 2023 wordt een tekort verwacht. Evenals bij vele andere kerkgenootschappen vormen de uitgaven voor energie een grote zorgenpost voor ons College van Kerkrentmeesters.
 
 1. Kerkrestauratie.
Mede door de pandemie konden de werkzaamheden, genoemd in het instandhoudingsplan, nog niet worden gestart. De reeds ontvangen restauratiesubsidies zijn toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Als deel van dit plan is de dak beplating op de consistorie vervangen.
 
 1. De waarde van onze pastorie en ons verenigingsgebouw is ook in het huidige verslagjaar gestegen en aangepast aan de W.O.Z. waarde.  Deze toename hebben we bij de Incidentele baten geboekt.  
terug