ANBI diaconie PG Woudsend ANBI diaconie PG Woudsend
ANBI-transparantie diaconie van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.

 Algemene gegevens:
Naam ANBI:                           Protestantse Gemeente  te Woudsend e.o.
RSIN/fiscaal nummer:            824126439
Kamer van Koophandel:        76403610
Website:                                 www.pgwoudsend.nl
E-mail:                                    scriba@pgwoudsend.nl         

De Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. heeft als extra doelstelling de dorpskerk te bevorderen.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.
 
Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

De Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. heeft een eigen beleidsplan. Dit beleidsplan kunt u vinden via deze link: www.pgwoudsend.nl. U vindt hier ons beleidsplan 2022-2026. Volgens de kerkorde moet een kerkelijke gemeente iedere vier jaar een beleidsplan schrijven om zo richting te geven aan het kerkelijk leven. Afgezien van de kerkordelijke verplichting is het zinvol om je als gemeente van tijd tot tijd te bezinnen op de koers die je vaart. Gepoogd is om dit beleidsplan zo beknopt mogelijk te houden. Dit bevordert de leesbaarheid en de uitvoerbaarheid. De uitvoering hiervan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig wordt het beleid bijgesteld. Onze Kerkenraad is samen met een “Visiegroep” doende om dit beleidsplan voor de komende jaren gestalte te geven. De Corona-regelgeving en de daaruit voortvloeiende maatregelen maken het nog niet mogelijk dat dit plan definitief gestalte heeft gekregen.

E. Beloningsbeleid.
De diaconie van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
De taken en activiteiten van de diaconie zijn vermeld in het plaatselijke beleidsplan.
Op onze website en in het kerkblad  worden de actuele activiteiten aangekondigd.

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


 
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie    
       
       
Protestantse gemeente te Woudsend e.o.      
College van Diakenen - Jaarrekening 2023      
       
  Begroting Rekening Rekening
  2024 2023 2022
Opbrengsten en Baten      
       
Opbrengsten uit rente, dividend en beleggingen 200 534 361
Bijdragen van leden en anderen 1.100 1.479 1.062
Door te zenden collectes en giften 3.250 4.002 4.718
Totaal baten A 4.550 6.015 6.141
       
Uitgaven en Kosten      
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 400 363 353
Kosten beheer, administratief en archief 50 20 39
Rentelasten/bankkosten 50 48 40
Diaconaal werk plaatselijk 2.700 2.963 1.966
Diaconaal werk regionaal/landelijk 500 1.368 2.367
Diaconaal werk wereldwijd 1.500 1.500 1.498
Afdrachten door te zenden collecten en giften 3.250 4.002 4.719
Totaal lasten A 8.450 10.263 10.981
       
       
Operationeel resultaat (A) -3.900 -4.248 -4.840
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten   20  
Incidentele lasten      
Incidentele baten en lasten (B)      
    20  
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -3.900 -4.228 -4.840
       
Mutaties bestemmingsreserve/-fondsen      
Onttrekking bestemmingsreserves 2.250 2.700 3.807
Onttrekking bestemmingsfondsen      
Toevoeging bestemmingsreserves      
Toevoeging bestemmingsfondsen      
Totaal bestemmingsreserve/-fondsen (C) 2.250 2.700 3.807
       
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -1.650 -1.528 -1.033 
Z  ZW ZWO financiën 2023              
               
            Saldo op 01-01-2023 € 162,11            
      IN     UIT  
      Donaties 1.381,12   Bankkosten 178,35
||     Collecte Zambia 72,86   Paasgroet 47,73
      Collecte Pinksteren 187,65   Collectes 3x 349,61
      Collecte Colombia 89,10   Kerk in Actie binnenland 400,00
            Kerk in Actie buitenland 400,00
            Rwanda 350,00
               
      Totaal in 1.780,73   Totaal uit 1.725,69
               
            Saldo op 31-12-2023 € 167,15            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
terug