Algemeen Algemeen
De kerkenraad heeft de zorg voor de stoffelijke zaken, voor zover niet van diaconale aard, aan het College van Kerkrentmeesters toevertrouwd.
 
Dit college heeft het beheer over:
- het kerkgebouw De Karmel met de aangelegen terreinen.
  (een deel van het terrein is verhuurd aan de plaatselijke speeltuinvereniging).
- de pastorie
- het verenigingsgebouw "it Reidhintje"
- enige graven op de begraafplaats Ypecolsgea. 
De gebouwen (kerkgebouw, pastorie en verenigingsgebouw) zijn eigendommen van de Protestantse Gemeente te Woudsend e.o. Voor verdere informatie zie beleidsplan.

Ouderling-Kerkrentmeester:

  de heer R.Schaap   voorzitter      tel:   0514-591549 /    06-23545293
            e-mail:    schaap290(at)zonnet.nl 

  de heer W. Terpstra                     tel: 06-42 57 42 53
                                     
Leden:   (geen lid kerkenraad)
   de heer H.de Vries
   de heer N. Hijlkema
   de heer M.Hospes penningmeester
   de heer Wim Terpstra
   de heer Piet van der Vlist secr.
    e-mail: cvk(at)pgwoudsend.nl
   

 Archivaris:   (geen lid kerkenraad)
 de heer E.van Hijum

 Administratie :  (geen lid kerkenraad)
 de heer G.Stoker                    
  e-mail: admcvk(at)pgwoudsend.nl

Collectebonnen: (geen lid kerkenraad)
 de heer M.Hospes tel: 0514-591660
e-mail: m.hospes(at)kpnplanet.nl

 bankrekening: NL24RABO0373733348 Prot.Gem.Woudsend

 
terug